سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج شاکری نیا – دانشگاه گیلان دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی پرخاشگری ، وندالیسم و رفتارهای نوع دوستانه درنوجوانان از ۹۵ نوجوان ۴۵ نوجوان واجد فضای سبز و ۵۰ نوجوان فاقد فضای سبز انجام شده است از آنها خواسته شد پرسشنامه های پرخاشگری وندالیسم و نوع دوستی را به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی تکمیل کنند اطلاعات بدست آمده یا ازمون همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون و آزمون t برای گروه های مستقل با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری وندالیسم و رفتارهای نوع دوستانه در نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد وندالیسم و پرخاشگری توانستند رفتار نوع دوستانه نوجوانان را تحت تاثیر قرار دهند آزمون t نشان داد که نوجوانان در متغیرهای پرخاشگری وندالیسم و نوع دوستی با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند.