سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر تیمورنژاد – کارشناس ارشد پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ابوالفضل عباسی – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات علومدامی کشور
مجتبی زاهدی فر –
ساسان میزابی قشونی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی

چکیده:

به منظور مطالعه اثر فصل برارزش غذایی و ترکیبات شیمیایی محصول نهایی تبدیل پسماند میوه و سبزیجات به خوراک دام CFVW درطول یک سال هر۱۵روز از پسماند تبدیل شده به خوراک دام درپایلوت حداقل ۳ن مونه برداشته و سپس کل نمونه ها با هممخلوط و از آن یک نمونه کاملا همگنو یکنواخت تهیه شد و برای کل سال ۲۴ نمونه بدست آمد تجزیه شیمیایی نمونه های فصل های بهار تابستان پاییز و زمستان طبق روشهای متداول AOAC 1990 و اندازه گیری قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی in vitro انجام شد تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی که تیمارهای مربوط شامل فصلهای سال بود ثبت و پردازش داده ها توسط برنامه excel تجزیه و تحلیل آماری توسط بسته نرم افزار SAS 2004- 9.1و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چنددامنه ای دانکن انجام شد ماده خشک نمونه ها در این ۴ فصل به ترتیب ۹۴/۸۶۹۳/۲۳۹۶/۰۷۹۶/۸۹ درصد بود که درنمونه های فصل تابستان و بهار به طور معنی داری بیشتر از نمونه های فصل پاییز بودند. (P<0/05 از لحاظ پروتئین خام نیز نمونه های فصل تابستان و زمستان به ترتیب با ۱۳/۹۸ و ۱۳/۵۳ درصد دارای بیشترین مقدار بودند AshADF L NDF درنمونه های فصل پاییز به ترتیب ۴۰/۹۰۳۷/۶۵۴۴/۹۵ درصد و بیشتر از نمون های سایر فصول بدست آمد.