سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود اسماعیل مقدم – گروه صنعتی فنژنراتور
عباس شیری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از عمدهترین عوامل خرابی ماشینهای الکتریکی دوار میتوان به مشکلات عایقیآنها اشاره نمود. بخش عمدهای از مشکلات عایقی ماشینهای الکتریکی دوار مربوط به سیمپیچی استاتورآنها می باشد. نتایج بررسیها نشان میدهد که عدم اجرای دقیق و مناسب فرآیندهای عایقکاری، یکی از دلایل مهم در بروز مشکلات عایقی میباشد. این موارد به دلایل گوناگون باعث کاهش ظرفیت خازنی سیمپیچی استاتور و نهایتاً کاهشعمر عایقی ماشینهای الکتریکی میگردد. یکی از روشهای پرکاربرد عایقکاری، روشآغشتهسازی تحت فشار و خلاء میباشد. در این مقاله تأثیر شاخصهای مهمی چون فشار و دما در این نوع فرآیند عایقکاری بر روی ظرفیت خازنی مورد بررسی قرار میگیرد. به طور کلی، مناسبترین روشبرای مطالعه و ارزیابی مواد و سیستمهای عایقی به دلیل رفتار و ساختار پلیمریآنها، انجامآزمایشهای مختلف و بررسی نتایج حاصل به صورت مقایسهای میباشد. در این مقاله به منظور بررسی دقیق اثر دما و فشار در روش عایقکاری مورد نظر، شینههای یک موتور الکتریکی توسط المان محدود شبیهسازی میشود. جهت تأیید نتایج شبیهسازی، آزمایشهایی بر روی شینههای موتور الکتریکی مذکور انجام شده است. نتایج نشان میدهد تغییر در شاخصهای مورد نظر باعث کاهش ظرفیت خازنی و نهایتاً منجر به ضعف عایقی سیمپیچی استاتور و شکست عایقیآن میگردد