سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیلوفر یزدی داویجانی – کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین بنامتجد امروز – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رفتار اکسیداسیون آلیاژ پایهNi3AlریختگیIC221M)با ترکیب شیمیایی – ۱/۷Zr-1/4Mo-0/008B (%wt Ni-7/9Al -7/7Cr در دمای ۰۰° ، تحت فشار جزئی اکسیژن اتمسفر و دو فشار جزئی کمتر از آن، در زمانهای مختلف در کوره با اتمسفر کنترل شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی سطح مقطع لایه اکسیدی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، نشان میدهد که در اثر اکسیداسیون در همه نمونهها میکروترکهایی در فصلمشترک دیده میشود، که برای آزاد شدن تنشهای کششی (ناشی از اختلاف حجم آلیاژ و اکسید)، در فصل مشترک جوانهزنی کردهاند. با گذشت زمان و افزایش فشار جزئی اکسیژن، لایه اکسیدی با ضخامت و حجم بیشتری تشکیل شده است، در نتیجه بر میزان تنشهای کششی در آلیاژ اضافه شده است، به طوریکه در زمان ۵۰ ساعت در فشار محیط این تنشها تنها توسط جوانهزنی میکروترکها آزاد نشده و آزاد شدن تنشها با جدا شدن لایه اکسیدی از روی سطح همراه بوده است. پس از جدا شدن لایه اکسیدی، یکسری حفرات ناشی از ادغام جاهای خالی، بر روی سطح دیده میشود