سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد شیخ داودی –
مهروز پشم فروش –
فاطمه اکبری –
علی خبیر –

چکیده:

فشردگی خاک ، حرکت بخشی از خاک زیر بار چرخ در هنگام حرکت تراکتور است . فشردگی خاک های کشاورزی بر اثر تردد ماشین در زمین های کشاورزی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان و از عوامل مهم کاهش عملکرد محصولدر برخی از مناطق می باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی اثرات تراکتورهای غالب ایران (تراکتور مسی فرگوسن مدل ۲۸۵ ) بر فشردگی خاک و مقاومت غلت،.تاثیر بار عمودی روی محور چرخها، فشار باد لاستیک، سرعت پیشرویتراکتور و میزان فشردگی اولیه خاک روی مشخصات تراکم خاک به دست آمد که این فشردگی با حرکت تراکتور روی خاک ایجاد می شود. بررسی نتایج نشان م یدهد که در سطح اطمینان ۹۵ % کاهش فشار باد در خاکهای نرم و شخم خورده باعث کاهش مقاومت غلت و همچنین افزایش سرعت پیشروی باعث کاهش زمان اعمال تنش بر خاک و درنتیجه کاهش مقاومت غلت می شود . افزایش فشار باد تایر بر خاکهای شخم خورده نیز باعث افزایش فرو رفتگی چرخ در خاک و در نتیجه باعث افزایش فشردگی خاک می گرددکه میزان تراکم را با انداز هگیری شاخص تراکم چگالی مخصوص ظاهری Bulk Density بدست می آوریم