سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ذبیح ا… روحانی محمودی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
یوسف محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مباحث مهم در ارتباط با تودههای سنگی، بررسی پایداری شیروانیهای سنگی است. در این مقاله اثر فشار آب منفذی ناشی از شتاب زمین لرزه، بر پایداری ترانشههای سنگی جادهی ارتباطی همدان- سنندج مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل تعادل حدی به عنوان مبنای ارزیابی استفاده گردید. به طوری که نیروی اینرسی به صورت یک نیروی افقی متمرکز است و از حاصل ضرب شتاب افقی و وزن تودهی لغزنده به دست میآید. در این پژوهش، ضریب اطمینان دینامیکی، با شتاب افقی متفاوت تا ۰/۲۴ g، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فشار آب منفذی با تغییر در مقدار نیروهای محرک که رابطهی مستقیم با شتاب القایی زمین لرزه داشته و نیروهای مقاوم که رابطه معکوس با شتاب القایی دارد، در ناپایداری دامنهی مورد مطالعه نقش ایفا میکند.