سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسن ملااسمعیلی دهشیری –
حسین شریفی رنانی –
شیما فرامرزیان –

چکیده:

فساد پدیده ای چند بعدی و پیچیده است که علل و معلول بسیاری از آثار در جامعه می باشد. اثر گذاری بسیار زیاد فسار بر ارکان جامعه ضرورت تحقیق در این باب را مشخص می سازد. هدف در این مقاله بررس اثر فساد بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب است. در همین راستا داده ها برای ۱۱ کشور در حال توسعه طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ جمع آوری شده و پس از انجام آزمون ریشه واحد و اطمینان از پایایی متغیرها و عدم نیاز به آزمون هم انباشتگی پانلی و همچنین انجام آزمون های F لیمر و هاسمن، الگو به روش داده های تابلویی در قالب اثرات ثابت برآورد گردید. در عین حال برای اطمینان از رفع هر گونه ناهمسانی واریانس، روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برای برآورد استفاده شده است. نتاج نشان دهنده اینست که کنترل فساد اثر مثبت و معنی دار بر صادرات غیر نفتی کشورهای در حال توسعه دارد.