سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ایمان معماری – کارشناس ارشد مهندسی عمران زلزله
علیرضا حاجیانی – دکتری مهندسیعمران ژئومکانیک

چکیده:

اندرکنش شمع ـ خاک تحت بستر با ارتعاش دینامیکی با منحنی P-Yدینامیکی مورد ارزیابی قرارمیگیرد به خاطر سادگی و دقت عمل استفاده ازمنحنی های P-Y موجود روشی مقبول است که برای پیش بینی پاسخ شمع تحت بار دینامیکی جانبی به کار می رود درگام اول این تحقیق سازه هایی با جرمهای مختلف توسط نیروهای جانبی مختلف با خواص متفاوت شامل شتابها و فرکانسهای متفاوت مورد تحریک و آنالیز قرار میگیرند این نیروها با استفاده از یکی از نرم افزارهایی که قابلیت تحلیل شمع را داشته باشد به سنگ بستر اعمال شده و منحنی هیسترزیس مربوط به شمع رسم می شود درگام دوم نیروها و تغییر مکان های افقی متناظر مربوط به نقطه حداکثر بهدست آمده از منحنی هیسترزیس حاصل از گام اول را به نرم افزار اکسل Office 2007 منتقل کرده و منحنی های P-Y مربوط به هر حالت به صورت جداگانه ترسیم می گردد درنهایت نمودارهای فوق با هم مورد مقایسه قرارگرفته و بررسی می شود