سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میترا میرعبدالباقی – عضو هیئت علمی بخش باغبانی
مرجان پیش بین – کارشناس ارشد آمار بخش باغبانی موسسه اصلاح وتهیه و نهال وبذر

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در احداث باغات درختان میوه در سطح کشور نبود نها لهایی با کیفیت مناسب م ی باشد . در جهت دستیابی به این چنین نها لهایی نیاز به تغذیه بهینه آن ها با نیتروژن است، زیرا که بیشترین نیاز نها لها به عنصرازت است. بدین منظور در جهت افزایش کیفیت و کمیت دانهال های هلو در نهالستان در این تحقیق از دو فرم کوددهی از نیتروژن شامل نیترات آمونیوم و اوره (در ۴ سطح ۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار و در هفت تقسیط ) و دو پایه بذری میسوری ویزدی استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در ۳ تکرار انجام شد. دانهال های هلو عامل اصلی، فرم کوددهی عامل فرعی و مقدار مصرف کود فاکتور فرعی فرعی بودند. با توجه به اینکه در مصرف کود با مقادیر مختلف ازت از دو منبع کودی (سولفات آمونیوم و اوره) برای دانهال یزدی و میسوری (زمانی که هنوز از هیچ پیوندکی برای آن ها استفاده نشده بود) مجموعه ای از متغیر های مختلف (شامل صفات مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک، شاخص های مختلف برگی و صفات مورفولوژی دانهال های مورد مطالعه) می بایست در نظر گرفته می شد و ب ه منظور روشن نمودن رابطه بین این متغیر ها و تعیین مولفه های اصلی که بیشترین درصد کل واریانس را در شرایط ح اضر توجیه می کردند، در این تحقیق از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی برای صفات مورد مطالعه استفاده گردید. نتایج نشان دادند که دو مولفه اصلی اول ۹۹ % از کل تنوع موجود در داده ها را در برداشتند. ۹۳ % از تغییرات کل داده ها مربوط به مولفه اصلی اول بود که در این مولفه ضریب متغیر پتاسیم قابل دسترس از همه بیشتر و دارای همبستگی مثبت و معنی دار (در سطح احتمال ۱%) با افزایش مقدار ازت خاک داشت. مولفه اصلی دوم ۶% از کل تغییرات را بیان م یکرد که در این مولفه ضریب متغیر فسفر قابل دسترس مقدار بیشتری نشان داد ودارای همبستگی مثبت و معنی دار (در سطح احتمال ۵%) با افزایش مقدار ازت خاک داشت. استفاده از کود ازته (در هر دو منبع کودی) به مقدار ۶۰۰ گرم بیشترین مقدار از عناصر پتاسیم و فسفر قابل جذب را در خاک نشان داد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که مصرف ۶۰۰ گرم کود سولفات آمونیوم باعث بیشترین تولید وزن خشک ساقه در دانها لهای میسوری و یزدی و مقدار غلظت برگی عناصر غذایی ازت، آهن و روی و مس در نوبت یادداشت برداری ها در مرداد سال ۱۳۸۸ گردید. اما زمانی که دانها لها در پیوند با رقم رددکسی قرار گرفتند، عک س العمل ها در مقابل کوددهی با مقادیر و منابع کوددهی کمی متفاوت شد، به طوری که قطر و طول دانهال ها در پیوند با رقم رددکسی (مشاهدات در آبان سال ۱۳۸۹ ) و همچنین غلظت برگی عناصر غذایی آهن، روی، سطح و کلروفیل برگ (نمونه برداری در مرداد سال ۱۳۸۹ ) در مصرف ۲۰۰ گرم سولفات آمونیوم در هر کرت افزایش معنی داری داشت.