سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه نیازمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
رضا فرهوش –
سیدمحمدعلی رضوی –

چکیده:

درتحقیق حاضر اثر فرایند اولترافیلتراسیون برمحتوی آنتی اکسیدانی روغن کانولا و پایداری اکسایشی آن بررسی و با روش متداول تصفیه مقایسه گردید اولترافیلتراسیون با استفاده از غضا صفحه ای PVDF با پیکربندی انتها بسته با دو MWCO متفاوت M116 50 ,M183 100 کیلودالتون دردماها و فشارهای متفاوت ۲۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد و ۲تا ۵ بار انجام گرفت بررسی مقدار آنتی اکسیدانها درتراوه بیانگر شرکت ترکیبات فنلی درساختمان مجتمعها و میسلها بودکه به افزایش اندازه و دفع کارآمدتر آنها از غشا M183 منجر گردید به دلیل اندازه کوچک توکوفرولها دفع آنها از غضا M116 بیشتر بود با وجود این دفع توکوفرولها درهر دو غشا منفی بود شرایط عملیاتی بردفع توکوفرولها اثر معنی داری نداشت درحالیکه در دمای بالاتر افزایش فشار به افزایش درصد دفع پلی فنل ها منجر گردید افزایش دمای عملیاتی باعث کاهش عدد پراکسید تراوه شد.