سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هیمن امیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس ابوریحان دا
محمد حسین کیانمهر – دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
اکبر عرب حسینی – دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
کامل قادر نژاد – دانش جوی کارشناسی ارشدمکانیک ماشین های کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه

چکیده:

متراکم سازی و تهیه پلت یکی از راه های موثر جهت استفاده بهینه ، کاهش هزینه ی حمل و نقل و افزایش صرفه اقتصادی در استفاده از کود های دامی است. کود پلت شده اوره و گاوی نوعی از کود نیتروژن دار با آزاد سازی تدریجی است که باعث کاهش خسارت ابشویی، افزایش جذب و تقسیط نیتروژن در مراحل رشد گیاه د ربلند مدت می شود. همچنین بر روی سلامتی وسطوح تغذیه ای خاک اثر مثبت داشته و موجب کاهش مصرف کود اوره و افزایش کارایی نیتروژن می گردد. بنابراین در این تحقیق سه آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. بطوری که کود گاوی با مخلوط ۵۰% اوره در سه سطح رطوبتی ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ درصد و کود با ۳۵% اوره در سه سطح رطوبتی ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ درصد، همچنین کود با ۲۰ درصد اوره در سه سطح رطوبتی ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ درصد به وسیله اکسترودر ترک پیچ پلت شد. پس از خشک شدن آزمایش کجل دال جهت تعیین نیتروژن باقیمانده بر روی پلت های تولیدی انجام گرفت. نتایج حاصل از تجریه واریانس نشان داد اثر تیمار رطوبتی اغمال شده بر روی میزان نیتروژن باقیمانده در سه ازمایش در سطح ۱% معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش محتوای رطوبتی در مخلوط ۳۵% و ۵۰% اوره، میزان نیتروژن باقیمانده افزایش یافت. در حالی که د رمحتوای رطوبتی ۲۰% میزان نیتروژن باقیمانده کاهش یافت.