سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی اله مهدی پورروشن – مدرس دانشگاه پیام نور ساری ورئیس کارخانه تولید خمیر شرکت چوب وکاغذ ماز
زین العابدین رحمانی – عضو هیئت علمی،استاد یار ومعاون آموزشی دانشگاه پیام نور ساری
عبدالحمید اشراق نیای جهرمی – عضو هیئت علمی ودانشیار دانشکده صنایع دانشگاه شریف تهران
مرضیه هادی نژادرودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ومدرس دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

در دنیای امروزاستفاده از الگوی بهره وری در بازار رقابتی کنونی وبا توجه به محدویت منابع طبیعی،یکی از مناسب ترین روش ارتقای سازمان می باشد. در صنعت کاغذ مخصوصأدر شرکت چوب وکاغذ مازندران استفاده از مدل بهره وری ،کمک بزرگی در راه بهبود واصلاح سیستم می نماید ،تا بدینطریق شاهد تولید موثرتروبهره ورتر دراین کارخانه باشیم. برای نیل به این هدف،دراین مقاله ابتدا شاخص های مهم بهره وری ،مثل بهره وری کل ،بهره وری مواد،بهره وری انرژی،بهره وری نیروی کار وبهره وری سرمایه را درمحدوه ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ اندازه گیری گردید و با استفاده ازنرم ابزارspss ارتباط آنها با شاخص های موثر برفرآیند داخلی سازمان مشخص شدند .نتایج نشان می دهد که بهره وری کل وابسته به بهره وری مواد است،وازطرفی بهره وری مواد به شاخص ضایعات وشاخص تعمیرات برنامه ریزی نشده ماشین ۲ وابستگی معکوس دارد بعبارت دیگر کاهش یا افزایش بهره وری کل به افزایش یاکاهش این دو شاخص وابسته است. از عوامل موثر دیگربر بهره وری کل،بهره وری نیروی کارمی باشد که آن نیز به شاخصهای نیروی انسانی تولید،توقفات برنامه ریزی نشده وضایعات تولید بستگی منفی دارد . دلیل برتری بهره وری کل در سال ۸۰ نسبت به سال ۸۱ بخاطر بالا بودن بهره وری مواد ، نیروی کار وکارایی فرآیند بوده است.واین برتری هم قدری در سال ۸۳ نیز تکرار گردید.