سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاوه جعفری خورشیدی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و
محمدرضا جعفری – کارشناس ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات غنی سازی کاه سویا به وسیله اوره و سه گونه قارچ پلوروتوس (استراتوس، ساجر کاجو و فلوریدا) بر میزان تغییرات ترکیبات شیمیایی، اجزای دیواره سلولی و قابلیت هضم کاه سویا صورت پذیرفت. آزمایش مذ کور در قالب ۸ تیمار و ۳ تکرار انجام گرفت. آزمایشات قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی صورت پذیرفت. نتایج نشان دهنده افزایش درصد پروتئین خام، کاهش درصد ماده خشک، درصد ماده آلی، درصد اجزای دیواره سلولی وافزایش درصد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی کاه سویا به روش In vitro ب وده است و بیشترین میزان قابلیت هضم ماده خشک را کاه سویا فرآیند شده با محلول ۳% اوره و کشت قارچ ساجرکاجو دارا بود که تفاوت آن با کاه شاهد، در حدود ۱۳ % بوده است و بیشترین میزان قابلیت هضم ماده آلی را نیز کاه سویا فرآینده شده با محلول ۳% اوره و کشت قارچ ساجرکاجودارا بود که تفاوت آن با کاه شاهد در حدود ۲۰ % بود.