سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

یکی از مسائل مهم در رودخانه ها، فرسایش و تخریب دیواره سواحل در قوس خارجی است. برای جلوگیری از بروز چنین پدیده ای، یکی از گزینه ها استفاده از صفحات مستغرق در بستر رودخانه به منظور انحراف جریانهای گردابی از دیواره خارجی قوس است. یکی از مشکلات اساسی در تخریب صفحات مستغرق، وقوع آبشستگی موضعی در اطراف آنها بوده که یکی از روش های کنترل آبشستگی، ایجاد فاصله مناسب بین آنها است. ۴/ بدین منظور آزمایش هائی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۰۸۱ درجه با ۷۶ Rc/B= )شعاع مرکزی قوس Rc= وعرض کانال (B= از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. در این تحقیق با قرار دادن تعدادی صفحه بصورت متوالی از جنس پلکسی گلاس با فواصل متفاوت d/H=15,20,25,30 01،۰۱ و ۰۱ در طول قوس با زاویه ثابت ۱۱ درجه نسبت به محور جریان، با طول ثابت ، با تعداد ۰۱ L/H=3 ، ارتفاع H/Y=0.3 و اعداد فرود مختلف آزمایش هایی انجام گرفت. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواخت با d50=1.4 mm 0 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در کلیه اعداد فرودکاهش فاصله نصب صفحات مستغرق متوالی در / و ضریب یکنواختی ۳ d/H=15 عملکرد مناسبی در کنترل حفره آبشستگی اطراف خود داشته است