سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا نخستین – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا صبا – عضو هیات علمی دانشگاه تفرش

چکیده:

در این مقاله ، یک تحقیق عددی بر مبنای تحلیل تفاضل محدود FLAC3D) بر روی اثر فاصله شمع ها در گروه شمع بر میزان ظرفیت باربری جانبی وثقلی آن ها صورت پذیرفته است. مدل رفتاری الاستیک خطی برای مصالح شمع ها و مدل رفتاری موهر-کلومب برای مصالح خاک در نظر گرفته شده است. برای المان فصل مشترک interface) خاک وشمع نیز از فنر های نرمال وبرشی استفاده شده است. که این فنر ها دارای رفتار غیر خطی می باشند. اتصال شمع ها به کلاهک نیز به صورت گیردار مدل سازی گردیده است. جهت بررسی اثر فاصله شمع ها برظرفیت باربری ثقلی (قائم) گروه شمع دو دسته گروه شمع که در هر دسته فاصله شمع ها از ۱ متر تا ۲٫۵متر تغییر می کند، در نطر گرفته شده است. برای دسته اول گروه شمع ها مقاومت اصطکاکی و اتکایی و برای دسته دوم فقط مقاومت اصطکاکی در نظر گرفته شده است. بارگذاری در جهت قائم و به صورت یکنواخت بر روی کلاهک گروه شمع انجام گردیده است، در حالی که کلاهک شمع ها نیز به صورت صلب در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد اثر فاصله شمع های گروه از یکدیگر بر ظرفیت باربری ثقلی، در گروه شمع های اصطکاکی بیش از گروه شمع های اصطکاکی و اتکایی می باشد.همچنین جهت بررسی اثر فاصله شمع ها از یکدیگر در گروه شمع، بر ظرفیت باربری جانبی گروه شمع، دو دستهگروه شمع در نظر گرفته گردید، که دسته اول در خاک چسبنده و دسته دوم در خاک دانه ای که در هر دو دسته گروه های شمع با فواصل مختلف شمع ها (از ۱ متر تا ۲,۵ متر) از یکدیگر تحت بارگذاری جانبی واقع گردیدند. بارگذاری در جهت افقی و به صورت یکنواخت بر روی کلاهک گروه شمع که به صورت صلب در نظر گرفته شده، انجام گردیده است. نتایج نشان داد اثر فاصله شمع های گروه از یکدیگر بر ظرفیت باربری جانبی، در خاک چسبنده بیش از خاک دانه ای می باشد.