سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی پیریایی – کارشناس ارشد
حسین آشوری – استاد
ناصر ورهرام – دانشیار

چکیده:

در این پژوهش تأثیر فاز Mg2Si بر روی خواص مکانیکی آلیاژ AZ91 بعنوان راهحلی برای تولید آلیاژهای منیزیم دمای بالا مورد بررسی قرار گرفت. افزودن عنصر سیلیسیم باعث تشکیل فاز پایدارMg2Siبا مرفولوژی اکتاهدرال و حروف چینی میشود.خواص خزشی در محدودهی دمایی ۱۸۰-۱۳۰و تنشهای MPa90-30 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مکانیزمهایخزش، افزودن سیلیسیم در محدودههای دمایی ۱۳۰-۱۵۰تنشهایMPa 50-30 سبب افزایش قابل توجه مقاومت به خزشآلیاژ میشود. در دمای ۱۵۰ و تنش MPa50 نرخ خزش ثانویه از×۱۰ -۸۱/s 5/17 به ×۱۰ -۸۱/s2/17کاهش مییابد. حضور فاز Mg2Si در مرزدانه ها سبب جلوگیری از لغزش مرزدانهای و کاهش اثر نرم شدن فاز Mg17Al12 میشود. اما در دمای ۱۸۰ اثر نرم شدن و درشت شدن فاز Mg17Al12 بر اثر استحکام دهی و پین کردن فاز Mg2Si غالب میشود