سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا نائیجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه تهران، ایران
حمید کهرام – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه تهران، ایران
ایرج اشرفی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
احمد زارع شحنه – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر غلظت های مختلف زرده تخم مرغ(۰، ۵، ۱۰، ۱۵و ۲۰ درصد) همراه با رقیق کننده تریس بر جنبایی، جنبایی پیشرونده و نرخ بازیابی جنبایی اسپرم بز مهابادی پس از فرایند انجماد- یخ گشایی انجام پذیرفت. نمونه های منی از ۴ بز نر ، هفته ای ۲ بار و به مدت ۵ هفته جمع آوری و هر بار بلافاصله در مرکز اصلاح نژاد دام واقع در مشکین دشت ارزیابی شدند. منی با رقیق کننده(تریس، فروکتوز و اسید سیتریک) به همراه غلظت های مختلف زرده تخم مرغ رقیق و تا ۵ درجه سانتی گراد سرد و سپس در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند. یخ گشایی پایوت های حاوی اسپرم در حمام آب گرم ۳۷ درجه سانتی گراد و در طی مدت زمان ۳۰ ثانیه صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده از غلظت های مختلف زرده تخم مرغ(۰، ۵، ۱۰،۱۵ و ۲۰ درصد) برای جنبایی به ترتیب ۲۰/۴۶، ۰۲/۵۵، ۴۰/۴۸، ۳۰/۴۸ و ۷۸/۴۳ و برای جنبایی پیشرونده به ترتیب ۶۴/۳۶، ۷۲/۴۲، ۷۰/۳۵، ۳۱/۳۵ و ۲۸/۳۲ بود. بیشترین و کمترین جنبایی و جنبایی پیشرونده به ترتیب با غلظت های ۵ و ۲۰ درصد زرده تخم مرغ حاصل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت زرده تخم مرغ جنبایی اسپرم کاهش می یابد و استفاده از غلظت ۵ درصد زرده تخم مرغ، برای نگه داری اسپرم بز مهابادی پیشنهاد می شود.