سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهرام فرهمند فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمود شور – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نازنین محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیده مهدیه خرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دی اکسید کربن یکی از مهمترین نهاده های لازم برای فتوسنتز و رشد گیاهان محسوب می شود. این بررسی به منظور تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیکی وآناتومیکی گل قاشقی (Peperomia obtusifolia) و کالانکوئه (Kalanchoe blossfeldiana) در شرایط گلخانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت های مختلف CO2 (365 و ۵۲۰ و ۷۵۰ mol-2μmol) و فاکتور دوم گیاه مورد آزمایش (گل قاشقی و کالانکوئه) بود. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد برگ، طول و قطر ساقه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، سطح برگ، شاخص کلروفیل، تعداد،طول،سطح و عرض روزنه و تعداد سلول های اپیدر می بود . نتایج نشان داد با افزایش غلظت CO2 در هر دو گیاه مورد آزمایش ارتفاع، سطح برگ، تعداد سلولهای اپیدرمی افزایش و وزن خشک اندام هوایی و ریشه و تعداد برگ کاهش یافت. صفات روزنه از جمله سطح ، طول و عرض روزنه، تعداد روزنه تحت تأثیر معنی دار غلظت های مختلف CO2 قرار گرفت، بطوریکه با ازدیاد غلظت CO2 افزایش نشان دادند. اثر متقابل تیمارها نیز بر تعداد سلول های اپیدرمی معنی دار بود (۰/۰۱>P) بطوریکه بیشترین تعداد آن ( ۱۳۰ ) در گیاه کالانکوئه و غلظت ۵۲۰mol-2μmol و کمترین میزان آن ( ۲۰ ) در گیاه گل قاشقی و غلظت ۳۶۵mol-2μmol مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش غلظت CO2 در هر دو گیاه باعث بهبود صفات آناتومیک و مورفولوژیک خواهد شد.