سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا فائزی علیوند – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، گرایش شناسایی- ساخت و انتخاب مواد
سعیدرضا اله کرم – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه
ناصر توحیدی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت نانوذرات آلومینا در محلول آبکاری الکترولس نیکل- بور بر میزان شرکت آنها درپوشش و مقایسهی مورفولوژی سطحی پوششهای حاصل است. برای آبکاری پوشش نیکل- بور به روش الکترولس از یکمحلول اسیدی با عامل کاهندهی دیمتیل آمینوبوران استفاده شد. برای آبکاری پوشش کامپوزیت نیکل- بور / نانوذرات آلومینا، غلظتهای مختلفی از ذرات آلومینا با متوسط اندازهی ذرات ۵۰ نانومتر در داخل حمام آبکاری پراکنده شدند. مقدارذرات آلومینای شرکت کرده در محلول با استفاده از روش طیفنگاری تفکیک انرژیEDS) مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی سطحی پوششها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایجِ حاصل از آنالیزEDSتغییر غلظت نانو ذرات آلومینا در داخل محلول باعث شد که میزان شرکت نانوذرات آلومینا در پوشش به صورت تناوبی تغییر کند. همچنین شرکت ذرات در داخل پوششِ نیکل- بورِ الکترولس باعث تغییر مورفولوژی پوشش از یک سطح صاف به سطحی با ساختاری نزدیک به گل- کلمی شد.