سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم مظفریان – دانشجوی کارشناسی بخش باغبانی
زهرا عفیفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش باغبانی دانشگاه شیراز
مریم حقیقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه کشاورزی به سمتی می رود که در آن کمترین استفاده از مواد شیمیایی را داشته باشد. از همین رو استفاده از مواد آلی مد نظر می باشد. استفاده از اسید های آلی برای بهبود کمی و کیفی مواد زراعی و باغی بسیار متداول شده است. هومیک اسید نیز به عنوان یکی از این اسید های آلی است که حاصل از هوموس خاک یا تجزیه مواد آلی است که با استفاده از تغیرات هورمونی و جذب مواد روی رشد اثر دارد. در پژوهشی که در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز روی گیاهچه های کاهو انجام شد از ۴ غلظت ۰، ۲ ، ۴ و ۸ میلی گرم بر لیتر هومیک اسید استفاده شد. حجم ریشه، محتوای کلروفیل، وزن تر و خشک گیاهچه ها و حجم ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که هومیک اسید بیشترین تاثیر را در غلظت ۲ میلی گرم بر لیتر بر وزن تر و خشک گیاهچه ها و حجم ریشه داشت.