سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
حسین زارعی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
مهدی علیزاده –

چکیده:

با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل نسبتاً زیادی بر ریشه زایی قلمه ی بسیاری از گیاهان از جمله درختچه ی زینتی و سخت ریشه زای شیشه شور ، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) و چند بستر ریشه زایی و اثر متقابل آنها صورت گرفت. قلمه های نیمه خشبی در هفته ی اول مهر ماه تهیه شده و پس از اعمال زخم زنی در ته قلمه، به تیمارهای هورمون IBA با غلظتهای صفر، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ میلی گرم در لیتر (ppm) آغشته و در بسترهای ریشه زایی کوکوپیت+ماسه، کوکوپیت+پرلایت و کوکوپیت+پرلایت+ماسه در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار تحت شرایط سیستم میست و در گلخانه ی پژوهشی دانشگاه کشت شدند. ۶۰روز پس از کاشت قلمه ها، صفاتی چون درصد قلمه های ریشه دار شده، تعداد ریشه، طول بلندترین ریشه، میانگین طول ریشه، درصد ماده خشک ریشه ها، تعداد و میانگین طول شاخه های جدید حاصله در قلمه ها و تعداد برگهای حاصله مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نتایج نشان داد که تأثیر غلظتهای هورمونی برای تمام فاکتورهای مورد بررسی معنی دار بوده و بیشترین درصد ریشه زایی، بلندترین طول ریشه، میانگین طول ریشه، تعداد ریشه و میزان ماده خشک ریشه در تیمار ۴۰۰۰ ppm هورمون IBA حاصل شد. این در حالی است که، اثر بسترها بر هیچکدام از فاکتورهای مورد بررسی معنی دار نبود. با این حال بهترین شرایط در بستر کوکوپیت+ماسه مشاهده شد.