سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صدیقه شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
حسین زارعی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این پژوهش، اثر غلظتهای مختلف هورمون IBA بر ریشهزایی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی دیگر در قلمه های نیمه-خشبی و برگدار درختچهی زینتی شیشهشور مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح در اوایل مهر ماه در بستر کشت حاوی نسبت حجمی مساوی از ماسه+پرلایت در گلخانهی پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مجهز به سیستم مه پاش پیاده شد. تیمارهای مورد بررسی غلظتهای صفر و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ ppm هورمون IBA بود. بعد از دو ماه، نمونه های آزمایشی خارج شده و فاکتورهای درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، طول بلندترین ریشه، میانگین طول ریشه، تعداد شاخههای جدید رشدیافته، میانگین طول شاخههای جدید و میانگین تعداد برگهای حاصله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله شامل؛ بیشترین درصد ریشه زایی (۹۰%) در غلظت ۶۰۰۰ ppm و کمترین آن در شاهد به دست آمد. به همین ترتیب بیشترین و کمترین میانگین طول ریشه بهترتیب در غلظتهای ۴۰۰۰ ppm و صفر و بیشترین تعداد ریشه و بلندترین طول ریشه نیز در غلظت ۶۰۰۰ ppm مشاهده شد. اگر تعداد و طول ریشه را بعنوان عامل مهم در بقای قلمهها در نظر بگیریم، می توان بهترین غلظت هورمونی را غلظت ۶۰۰۰ ppm معرفی نمود.