سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهلقا قربانلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مریم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
احمد رضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

سرب به عنوان خطرناک ترین فلز سنگین آلاینده محیط زیست، بر روی فعالیت های متابولیکی و فیزیولوژیکی موجودات زنده تأثیر میگذارد، لذا در سالهای اخیر مورد توجه بیشتر محققین قرار گرفته است. این پژوهش با توجه به اهمیت اقتصادی گندم و ایجاد ارقام مقاوم آن که نیاز مبرم کشاورزی پیشرفته است، در راستای شناخت اثرات سمی سرب بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه گندم رقم پیشتاز صورت گرفت . در این پژوهش تأثیر غلظتهای ( ۶ و ۴ و ۲ و ۰ میلی مولار) نیترات سرب بر دانه رستهای گندم، به مدت دو هفته در اتاقک رشد با شرایط کنترل شده در محیط هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشات در قالب طرح کاملاً تصادفی بر اساس ۴ تکرار در هر تیمار انجام و دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات آماری در مورد پرولین ، قندهای محلول، آنزیم کاتالاز و پر اکسیداز در سطح (۱%>p) افزایش معنی داری نشان داد ولی مقدار نشاسته کاهش یافت. میزان افزایش فعالیت پراکسیداز در اندام هوایی بیش تر از ریشه بود، در حالی که میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در ریشه بیشتر از اندام هوایی بود.