سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه بهادری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان.
الهام مرتضی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

چکیده:

(Cucurbita popo) به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف شوری بر جوانهزنی و رشد رویشی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و چهار مشاهده انجام شد. آزمایش اول شامل تیمارهای کلریدسدیم با غلظت – ۳۰۰ و ۳۵۰ ) میلیمولار در شرایط پتریدیش بود. صفات درصد جوانهزنی، شاخص بنیه ، ۲۵۰ ، ۲۰۰ ، ۱۵۰ ، ۱۰۰ ، ۵۰ ، های ( ۰ بذر، طول ریشهچه و ساقهچه اندازهگیری و ثبت شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر تمامی صفات مورد ارزیابی در تنش شوری در سطح ۱% کاملاً معنیدار بوده است. جوانهزنی بذور در پتریدیشها از غلظت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیمولار در یک سطح آماری قرار داشته و پس از آن دچار کاهش شدید شده است. بالاترین شاخص بنیه بذر مربوط به شاهد و پس از آن مربوط به تیمار ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمولار نمک بوده است.