سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه سکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
محمد علیزاده – استادیارگروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق تاثیر هفت فاکتور: دما ( ۶۰ºC , 30 )، مدت زمان غوطه وری در محلول اسمزی ( ۵/ ۰ ۳٫ ساعت)، غلظت محلول اسمزی ( ۳۰٫۶۰ درجه بریکس)، ضخامت قطعات میوه ( ۵٫۲۰ میلی متر)، نسبت وزنی محلول به میوه ( ۳ به ۱ و ۵ به ۱)، نوع محلول اسمزی (ساکاروز و سوربیتول) وپوشش دادن سطح قطعات میوه با صمغ گوار(+ ٫-) در مرحله پیش فرایند اسمزی و دو توان ۱۸۰ و ۳۶۰ وات مایکروویو در مرحله خشک کردنتکمیلی بطور همزمان بر روی مدت زمان کل لازم برای خشک کردن برگه کیوی تا حد رطوبتی ( ۱۲ – ۱۰ %) در یک فرایند ترکیبی آبگیری اسمزی ومایکروویو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات حاصل از شصت تیمار مختلف نشان می دهد که سه فاکتور ضخامت قطعات میوه، مدت زمان غوطه وری در محلول اسمزی و قدرت مایکروویو بیشترین اثر را بر روی زمان کل لازم برای خشک شدن برگه کیوی در این فرایند ترکیبی داشته اند