سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر صابری – کارشناسی ارشد
کاوه ارزانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی رشیدزاده – استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

مونو کلسیم آلومینات CaAl2O4یک فاز مهم در سیمان های کلسیم آلومینات است که دارای کاربردهاای گوناگونی در صنایع پتروشیمی و پالا یشی به عنوان پایه سرامیکی کاتالیست در فرآیند تبدیل متاان به کمک بخار آب جهت تولید هیدروژن می باشد. ترکیب شیمیایی و خواص ریز ساختاری )اندازه و حجم منافذسطح ویژه( از مهمترین فاکتورهای ساخت پایه کاتالیست می باشد. در این تحقیق به منظور ساخت سیمان کلسیم آلومینات با فازCaAl2O4از هیدروکسید آلومینیم و هیدروکسید کلسام داخلیپس ازخالص ساازی و ا ز آسیاب سیاره ای جهت سایش و یکنواخت سازی مواد استفاده گردیده است. تأثیر دمای پخت و همچنین زمان سایش ذرات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی از روشهای پراش پرتاو ایکازXRD( فلاور ساانز پرتو ایکزXRF( میکروسکوپ الکترونی روبشیSEMاندازه گیری مسااحت سطح ویژه BET( حجم و قط ر تخلخل ها استفاده شد