سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بایزی مرادی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
فریدون احمدی – استادیار دانشگاه پیام نور سنندج
امجد زارعی – عضو هیدت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی اثر عوامل تاثیر گذار بر اثر بخشی کانال های بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان کردستان می پردازد ازمهمترین کارهای مدیریت، تصمیمات مربوط به کانال بازاریابی است برای طراحی کانال بازاریابی مناسب و اثربخش چه سازمان ازواسطه فروش استفاده نماید و یا اینکه خود اقدام به توزیع محصول نماید در ادبیات موضوعی مربوطه مدل های مفید و مناسب زیادیوجود دارد. از روش پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانککشاورزی استان کردستان بوده که برابر ۴۲۹ نفر بودند و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب به هر شهرستان ۲۵۰ نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید، داده ها با برنامه (SPSS(18 و (LISREL(8.7 در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. پایایی پرسشنامهها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای پرسشنامههای اثربخشی کانال بازاریابی و عوامل مؤثر بر اثربخشی کانال بازاریابی به ترتیب برابر با ۰/۸۸۰ و ۰/۸۷۹ شد. تمامی فرضیات در سطح ۰/۰۵ اطمینان تایید گردید و نتایج نشان داد، توانمندی مالی با ضریب ۰/۸۷ بالاترین میزان تأثیر، موقعیت جغرافیایی با ضریب ۰/۷۴ در رتبه دوم و نهایتاً نیروی انسانی با ضریب ۰/۵۳ در رتبه آخر بر اثربخشی کانال بازاریابی قرار گرفت.