سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد ناصر زشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی موادومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی شایسته زراعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی موادومتالورژی، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش، اثر عنصر آلیاژی آلومینیوم بر روی ریز ساختار و سختی چدن نشکن بررسی شدند. نتایج نشان دادند که افزایش عنصر آلیاژی آلومینیوم، سبب کاهش درصد فریت و کاربید، افزایش درصد پرلیت و کاهش فاصله بین لایه های پرلیتی می شود. همچنین نتایج حاصل از پراش اشعه X، حاکی از ایجاد ترکیبات بین فلزی همچون Al6Fe ، AlFe3C0.5، Fe3Al ، FeAl در حضور آلومینیوم میباشد. سختی سنجی ها نشان داد که افزایش درصد آلومینیوم، سبب افزایش شدید میکروسختی فازهای فریت و پرلیت و سختی نمونه های چدنی میگردد که مربوط به افزایش درصد پرلیت و حضور ترکیبات بین فلزی است.