سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیر ملایی شندگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ابوالقاسم مرادقلی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

ذرت بعد از گندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا از نظر سطح زیر کشت و دومین محصول از نظر میزان تولید است. به منظور بررسی اثر عناصر آهن و روی بر عملکرد سه رقم ذرت دانه ای آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال ۱۳۸۹ د رمنطقه سیستان انجام گرفت. سه رقم ذرت دانه ای ( SC7020 و SC770 و SC704) در معرض تیمارهای کودی شامل ( شاهد، سولفات روس، سولفات آهن، سوفات آهن+سولفات روی) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای کودی هیچ اثر معنی داری را بر روی ارتفاع بوته، وزن ۱۰۰ دانه، عملکرد دانه و درصد پروتئین نداشت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلافات معنی دار فقط در بین ارقام در هر تیمار کودی مشاهده شده است.