سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی –
علی حسینی راد – کارشناس

چکیده:

خربزه گیاهی جالیزی است که پس از غلات بیشترین سطح زیرکشت محصولات زراعی را در استان خراسان به خود اختصاص داده است، با این همه مصرف کودهای ریزمغذی درشرایط منطقه مورد بررسی قرار نگرفته است لذا به منظور بررسی اثر عناصر آهن، روی، بر بر عملکرد و کیفیت دو رقم خربزه، طرحی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دوسال در خاکی بنام Fine-Loamy over sandy – Skeletal mixed (Calcareous) mesic xeric torriortents در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق به اجرا درآمد . .تیمار رقم خربزه (قصری و خاقانی )در کرت های اصلی و تیمار های کودی۱۰۰سولفات آهن Kg/ha + NPK = F2; NPK =F1 و NPK =F3 +Kg/ha40 سولفات روی Kg/ha + NPK=F4 15اسید بوریک ، NPK=F5+100kg/ha سولفات آهن + ۴۰kg/ha سولفات روی + ۱۵kg/ha اسیدبوریک ، وNPK=F5+kg/ha100سولفات آهن +۴۰kg/ha سولفات روی +۱۵kg/ha اسید بوریک و NPK=F6+40kg/ha سولفات روی +۱۰۰kg/ha سولفات آهن و NPK=F7+15kg/ha اسیدب وریک +۴۰kg/ha سولفات روی و NPK=F8+15kg/ha اسیدبوریک +۱۰۰kg/ha سولفات آهن درکرتهای فرعی قرارگرفتند.نتایج حاصل نشان داد که تیمارهای کودی برعملکرد خربزه اثر معنی داری در سطح ۵% داشت و بیشترین عملکرد از تیمار رقم تاشکندیو تیمار کودی ۴۰Kg/ha +NPK سولفات روی + ۱۰۰Kg/ha سولفات آهن به میزان ۲۴/۳۷ تن درهکتار و کمترین عملکرد از تیمار رقم تاشکندی و تیمار کودی ۱۰۰Kg/ha+NPK سولفات آهن + Kg/ha40 سولفات روی + ۱۵Kg/ha اسید بوریک به میزان ۲۰/۲۹ تن درهکتار خربزه بدست آمد. اثر رقم فاکتورهای عملکرد ودرصد قند نیز در سطح ۵ درصد معنی دار بود تیمارهای کودی تاثیری برمشخصات ظاهری خربزه شامل طول عرض ضخامت پوست نداشت