سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم کرمیان – هیأ ت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
سیدمحمد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود منیرواقفی – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دما و زمان ا ستمپرینگ مهم ترین عوامل تعیین ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آ لیاژی آستمپر شده می باشد. هدف این پژوهش بهینه سازی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آلیاژ شده با مس وآلومینیم Fe-3/6C-2/7Si-0/05Mg-1Cu-1Al) تحت شرا یط مختلف عم لی ات آستمپر ینگ می باشد . ابتدا نمون ه های ریخته شده در دمای ۹۵۰ درجه به مدت ۱ ساعت آستنیته شده، سپس به منظور رسیدن به خواص مکانیکی مورد نظر( استحکام کششی، درصد سختی، ازدیاد طول و چقرمگی شکست)، نمونه ها در یک حمام نمک در ۳ دمای ۲۸۵ و۳۳۵ و ۳۷۵ درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی ۱۵ تا ۱۵۰ دقیقه تحت عملیات آستمپرینگ قرار گرفتند. برسی نتا یج نشان داد که نمو نه آستمپر شده در دمای ۲۸۵ درجه سانتی گراد و زمان ۱۵ دقیقه ازبهتر ین ریز ساختار وخواص مکا نیکی برخور دار می باشد، زیرا ریزساختار نهایی این نمونه شامل مخلوطی ازفریت بینیتی و آستنیت باقی مانده از پرکربن است.