سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موتا صفرپور – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی
شجاع باقری اصل – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی
حمیدرضا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک و پی دانشگاه امیرکبیر
عیسی شوش پاشا – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

زمانی که پی سطحی بر خاکهای ماسهای با تراز آب زیر زمینی بالا قرار می گیرد، خطر وقوع روانگرایی مهمترین مسئلهای استکه باید در نظرگرفته شود. خاکمنطقهای نظیر بابلسر کاملا دارای این خصوصیت میباشد. تعیین میزان ظرفیت باربری پیها علاوه بر نوع و نحوه گسیختگیخاک زیر پی، به نشست های آن نیز وابسته است. در این مقاله اثرات عمق و ضخامت لای ههای روانگرا بر ظرفیت باربری پی های سطحی، با استفاده از نرم افزارFLAC٣D مورد ارزیابی قرار گرفته است. خصوصیات ماسه بابلسر برای تحلیلهای پارامتریکبه کار گرفته شده است. در این مقاله لایه روانگرا به ضخامتهای ۴ ۶ و ۸ متر در اعماق ۴ ۶ و ۸ متر در نظر گرفته شده و چهار عرض پی ۸ ،۴ ،۲ و ۱۲ متر در مدلسازی استفاده شده است. در هر یک از مدلها بارهای سطحی یکنواخت ۳۰ ،۲۰ ،۱۰ ۴۰ کیلوپاسکال اعمال شده است. نتایج نشان می دهند که استفاده از معادلات ظرفیت باربری ترزاقی و ریچارد در خاکهای روانگرا نتایجی در جهت عدم اطمینان می دهند و با افزایش عمق و یا کاهشعرضپی بر میزان ظرفیتباربری افزوده می شود