سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوسن باقری کاهکش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز واحد شوشتر
سعید سعیدی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
روزبه فرهودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۹ در منطقه شمال اهواز و در منطقه گبیر به صورت طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کاملاًتصادفی اجرا گردید. در این طرح تیمارها شامل ۱- پندی متالین به میزان ۳ لیتر در هکتار، ۲- پندی متالین به میزان ۴ لیتر در هکتار-۳ پندی متالین به میزان ۵ لیتر در هکتار، ۴- وجین، ۵- تیمار شاهد بدون کنترل به عنوان عامل اول و نوع واریته لوبیا در دو سطح ،شامل ۱- لوبیا چشم بلبلی شمال ۲- لوبیا عربی (بغدادی) به عنوان عامل دوم بودند. پارامترهای مورد بررسی شامل تراکم نسبی، تاثیر متد کنترلی بر روی عملکرد گیاه و کارایی کنترل علف هرز را شامل میشدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تیمار های روش کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد، البته این تفاوت ها بین تیمارهای علف کش در کارایی کنترل علف های هرز غیر معنی دار بود