سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
هانی ناظران – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
آسیه سیاره – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد

چکیده:

به منظور بررسی اثر عصاره ی ورمی کمپوست بر روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ۳ رقم گوجه فرنگی، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار د رسال ۱۳۹۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید. فاکتور اول شامل سه رقم بذر گوجه فرنگی (Mobil- Korall- Super chief) و فاکتور دوم شامل ۵ سطح عصاره ی ورمی کمپوست (۰- ۲۵%-۵۰%-۷۵%-۱۰۰%) بود. صفات مورد بررسی شامل درصو جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه بود. نتایج نشان داد که ارقام مورد آزمایش از نظر خصوصیات جوانه زنی با یکدیگر اختلاف دارند. رقمKorall و Super chief بیشترین درصد جوانه زنی را نسبت به رقم Mobil داشت. همچنین رقم super chief نسبت به دو رقم Mobil و Korall بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین بالاترین مقادیر طول ریشه چه و ساقه چه را دارا بود. به طور کلی خصوصیات جوانه زنی ارقام کلزا نظیر درصد و سرعت جوانه زنی تحت عصاره ورمی کمپوست بهبود یافت هر چند در بسیاری از موارد با شاهد اختلاف معنی دار نداشت. اثرات متقابل رقم و عصاره ورمی کمپوست بر روی خصوصیات جوانه زنی معنی دار نبود.