سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه پورحاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد سبزوار
حمید توکلی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سبزوار
مهدی کریمی – استادیار-عضو هیت علمی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
زهرا شیخ الاسلامی – استادیار-عضو هیت علمی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

دونات یکی از محصولات تخمیری و یک اسنک سرخ کردنی و یک محصولات پر مصرف در جهان به شمار می آید.امروزه کنترل کیفیت محصول؛به ویژه در حجم وسیع تولید، ضرورت کاربرد روش های جدید را ایجاب می نماید. در این پژوهش تحلیل مغز دونات با استفاده از افزودن ۳ سطح ۵۰،۱۰۰،۱۵۰ پی پی ام اسید آسکوربیک و ۳ سطح ۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰ پی پی ام عصاره چای سبز انجام گردید.تخلخل و سه فاکتورl,a,b بر روی مغز دونات بااستفاده از نرم افزارimage بررسی گردید یافته ها نشان داد سطح ۱۵۰ اسید آسکوربیک دارای روشن ترین رنگ و بیشترین تخلخل و تیمار ۲۰۰ پی پی ام عصاره چای سبز تیره ترین رنگ و تیمار ۱۵۰ پی پی ام عصاره چای سبز و ۱۵۰ پی پی ام اسید آسکوربیک به عنوان تیمار بهینه برگزیده شد