سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه امینی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان

چکیده:

ازویژگیهای مطلوب برای هربسته بندی بازیافت آسان و ایجاد کمترین خسارت به محیط زیست است افزودن مستقیم ترکیبات ضدمیکروبی به بسته بندی موادغذایی یکی ا زانواع بسته بندهای فعال می باشد هدف ازاین مطالعه بررسی امکان تهیه فیلمهای تخریب پذیر ازنشاسته ساگو ترکیب شده با عصاره زیره سبز جهت استفاده دربسته بندی موادغذایی به جای کاربرد اولیه موادشیمیایی غیرقابل تجزیه و بازیافت می باشد بدین منظور عصاره زیره سبز درغلظت های ۱۵و۲۵و۳۵ودرصد و پلاستی سابزر ۴۰درصد به ۴ گرم نشاسته ساگو اضافه شد دراین مطالعه آزمونهای فیزیکوشیمیایی نظیر میزان جذب آب WAC عبوردهی نسبت به بخار آب WVP و حلالیت درآب فیلم ها مورد بررسی قرارگرفت اثرغلظت عصاره آبی و متانولی استخراج شده از زیره سبز برخواص ضدمیکروبی فیلمهای نشاسته ای نیز به روش انتشاربرسطح آگاری دربرابر E.coli اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت عصاره درمحدوده بررسی اثرمعنی دارروی میزان جذب آب عبوردهی نسبت به بخار اب و حلالیت ندارد.