سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه امینی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان
حسین جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

چکیده:

فیلمها و پوششهای خوراکی جدید تهیه شده با مواد طبیعی زیست تخریب پذیر بدلیل افزایش ماندگاری مواد غذایی فرآیند شده رو به گسترش میباشد در سالهای اخیر بیوپلیمرهای طبیعی نظیر نشاسته بعنوان جایگزینهای برای پلاستیکهای حاصل از مشتقات نفتی در تولید فیلمهای بستهبندی زیست تخریبپذیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از کاربردهای بالقوه این بیوپلیمرها تولید بستهبندیهای فعال حاوی مواد ضد میکروبی میباشد. در طراحی یک بستهبندی ضد میکروبی فاکتورهای زیادی بایستی مورد توجه قرار گیرند. اغلب این فاکتورها به ماهیت شیمیایی ماده ضد میکروبی، نوع ماده غذایی و میکروارگانیسم هدف بستگی دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر عصاره ریحان بر خصوصیات مکانیکی و ضدمیکروبی فیلم خوراکی بر مبنی نشاسته ساگو میباشد. در این تحقیق فیلمهای خوراکی از جنس نشاسته ساگو محتوی عصاره ریحان تحت شرایط کنترل شده به روش تبخیر حلال تهیه گردید. بررسی خواص مکانیکی بر روی فیلمهای تولید شده صورت گرفت. غلظت عصاره آبی در محدوده بررسی اثر معنیدار بر روی خواص مکانیکی از خو نشان داد