سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیده نرگس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین زارعی – اعضای هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
عظیم قاسم نژاد – اعضای هیأت علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

جهت ماندگاری و حفظ کیفیت ظاهری گل بریده گلایول از ۵ سطح عصاره رزماری ( ۰ و ۶/۲۵ و ۱۲/۵۰ و ۲۵ و ۵۰ درصد) استفاده شد. فاکتورهای اندازه گیری شده شامل مواد جامد محلول گلبرگ، مقدار آنتوسیانین گل ها و ماندگاری شاخه های گل بریده بوده است. نتایج نشان داد مقدار آنتوسیانین و مقدار مواد جامد محلول تحت تأثیر غلظت های اعمال شده قرار گرفت به طوری که با گذشت زمان مقدار مواد جامد محلول افزایش یافت. مقدار آنتوسیانین در طول زمان روند کاهشی داشته است. بهترین کیفیت گل مربوط به عصاره رزماری با غلظت ۶/۲۵ بوده است که بیشترین میزان آنتوسیانین گل برگ را در طی زمان داشت. بنابراین می توان بیان داشت عصاره رزماری ماده ای مناسب برای افزایش ماندگاری و عمر پس از برداشت گلایل می باشد.