سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره صحرائیان – دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم و صنایع غذایی
فریبا نقی پور – دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد مشهد
فریده طباطبایی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد قوچان
مهدی قیافه داوودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

مصرف بی رویه از داروهای ضد میکروبی منجر به افزایش مقاومت های دارویی علیه آنتی بیوتیک های متفاوت دراکثر باکتریها گردیدها ست همین امر انگیزه ی استفاده از گیاهان دارویی به عنوان مواد طبیعی کمخطر در دسترس و ارزان قیمت را نسبت به آنتی بیوتیک های سنتتیک دردرمان عفونت های باکتریال ایجاد می کند از سوی دیگر استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها و به عنوان مواد شفابخش نزد مردم دارای مقبولیت است با توجه به این موضوع هدف ازانجام این پژوهش بررسی اثر عصاره متانولی و آبی پونه کوهی نعناع فلفلی و آویشن شیرازی برباکتری باسیلوس سرئوس (Bacillus cereus به عنوان باکتری شاخص گرم مثبت در پنج سطح ۰و۲۵ و ۵۰و۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم برمیلی لیتر درطی ۲۴ ساعت بود نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که افزایش غلظت هر دو نوع عصاره سبب افزایش اثر بازدارندگی بررشد باکتری باسیلوس سرئوس شد همچنین اثر عصاره متانولی حاصل از گیاهان مورد آزمایش نسبت به عصاره آبی آنها اثر بازدارندگی بیشتری بررشد باسیلوس سرئوس داشت این درحالی است که اثر بازدارندگی عصاره متانولی و آبی نعناع فلفلی بررشد باسیلوس سرئوس بیشتر از آویشن شیرازی و آویشن شیرازی بیشتر از پونهکوهی بود.