سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی جمالی قهدریجانی – گروه بیماری شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
فاطمه علی حسین زاده مقدم –
ابراهیم محمدی گل تپه –
ابراهیم پورجم –

چکیده:

اخیراً مطالعات زیادی روی خواص ضد میکروبی گیاهان دارویی و معطر صورت گرفته است. استفاده از این مواد در کنترل رشد و تکثیر قارچ های بیماریزا بسیار موثر و روز افزون میباشد. در این مطالعه پس از جمعآوری و عصاره- گیری از نمونههای گیاهی مورد نظر، به منظور بررسی اثر ترکیبات گیاهی روی قارچ مایکوگون در آزمایشگاه، محیط کشت حاوی عصارههای چند گیاه دارویی از جمله پونه، نعنا، کاسنی سیر و بومادران تهیه. در جهت بررسی اثر این ترکیبات در شرایط مزرعهای پس از انجام آزمایشهای تاثیر عصارههای گیاهی بر روی قارچ خوراکی دکمهای و قارچ عامل بیماری در آزمایشگاه، چهار عصاره گیاهی شامل عصاره گیاهان ترب، پیاز، چریش و کاسنی انتخاب شدند و در شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان دادند که حساسیت قارچ عامل بیماری در مقابل عصارههای گیاهی مختلف متفاوت است به طوریکه عصاره گیاهان کاسنی، چریش، پیاز، ترب، مرزه و نعنا اثر محدودکننده روی رشد قارچ عامل بیماری داشتند.