سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندفر – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده:

در مطالعه حاضر اثر مخلوط فلزات سنگین شامل کادمیوم، مس و روی در pH های مختلف بر رشد طولی اندام هوایی و جذب فلزات سنگین ه بوسیله گیاه شبدر به صورت گلدانی و در شرایط کنترل شده نور و دما مورد بررسی قرار گرفت. مخلوط فلزات سنگین در میزان ۶۰ppm از هر یک از فلزات ذکر شده تهیه و در pH های مختلف در سه سطح شامل ۴/۸ و ۶ و ۷/۲ بررسی شد. نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که اثر pH بر رشد طولی اندام هوایی شبدر در شرایط وجود و عدم وجود مخلوط فلزات سنگین معنی دار نمی باشد ولی اختلاف معنی داری در سطح یک درصد آماری بین رشد طولی اندام هوایی در تیمار شاهد و تیمار حاوی مخلوط عناصر سنگین مشاهده گردید. در رابطه با میزان جذب، کادمیوم با جذب ۱۳۰ و ۱۲۵ و ۱۱۶ ppm و روی به میزان مقادیر ۱۰۹ و ۱۰۲ و ۱۰۱ ppm رتبه اول و دوم را در جذب فلزات سنگین به دست آوردند و عنصر مس در رتبه سوم قرار گرفت.