سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا متقی – دانشجوی دکترا، دانشگاه زنجان
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهران جوانمرد – استادیار، دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از راههای کنترل تراوش در پی آبرفتی سدهای خاکی استفاده از دیوار آببند بتن پلاستیک میباشد. از آنجا که جهت عملکرد یکپارچه بدنه وپی سد درتامین آببندی مطلوبتر، دیوار آببند معمولا در داخل هسته رسی امتداد مییابد لذا با توجه به اختلاف سختی مصالح هسته ودیوار آببند ، بررسی اندرکنش هسته و پی با دیوار آببند خصوصا در شرایط وقوع زلزله وحرکات افقی سد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش عددی و نرم افزارFLAC تاثیر طول نفوذ های مختلف دیوار آببند در داخل هسته رسی یک سد خاکی در بارگذاری دینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل ساخته شده در این مطالعه، مدل سد مخزنی کرخه می باشد و در آن کلیه مراحل شامل ساخت ه به