سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش معینی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
کریم ملک خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
حسن کیامنش – استادیار گروه عرمان دانشگاه شهید چمران اهواز
نجف هدایت – استادیار دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

هدف از این تحقیق بدست آوردن طول موثرمخزن در تحلیل دینامیکی و اثر آن بر تنش های وارد به بدنه سد بتنی می باشد.در تحلیل های انجام شده رفتار بتن سد به ازای تنش های کششی و فشاری غیر خطی در نظر گرفته شده است.برای مدل سازی ازهندسه سد کوینا استفاده شده است . بهمنظورتحلیل دینامیکی از اطلاعات شتاب نگاشت کوینا بهره جسته ایم.برای مدل سازی از نرم افزارAbaqus استفاده شده است .طول مخزن در ۱۰ حالت بررسی شده ونتایج با هم مقایسه گردیده اند.