سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بلوچی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
محمدرضا چمنی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ضمن مشاهد هی اثر طو قهای قبلی بر آ بشستگی ( دایر های با قطر ۲ و ۳ برابر قطر پایه) ، فرم بستر پس از رسیدن به حالت متعادل آ بشستگی در طو قهای پیشنهادی بررسی شده است. مدل ب هصورت فیزیکی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان با مقیاس مناسب ساخته و آزمایش شده است. نتایج ب هدست آمده نشان م یدهد که طو قهای استفاده شده ب هخوبی اثر جریان ر وب هپایین و به تبع آن گردا بهای نع لاسبی را خنثی م یکنند. البته این مقاومت تا زمانی ادامه پیدا م یکند که زیر طوق در اثر گردا بهای برخاستگی خالی نشده باشد و به محض رسیدن گودال از بالادست به محدوده با توجه به ابعاد طوق گودال در محدوده آزمایش توسعه م ییابد.