سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عاطفه زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه علوی رفیعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
پرنیان پزشکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق ضد میکروبی عصاره متانولی پوست پسته وحشی بنه روی رشد استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرارگرفت و میزان کمترین غلظت بازدارنده mic و کمترین غلظت کشنده MBC این مواد تعیین گردید برای این منظور سه سطح غلظت از عصاره شامل ۴۰۰ و ۸۰۰ و ۱۶۰۰ پی پی ام انتخاب گردید به منظور بررسی تاثیر عصاره متانولی بررشد استافیلوکوکوس اورئوس این میکروارگانیسم به مدت ۱۶ ساعت تحت تیمار قرارگرفت نتایج نشان داد که عصاره متانولی پوست بنه در تمامی غلظت ها دارای اثر بازدارندگی است که با توجه به این که MIC ٚ MBC عصاره به ترتیب ۴۰۰ و ۱۶۰۰ پی پی ام تعیین شد این نتایج نشان داد که پوست سبز پسته وحشی بنه می تواند به عنوان یک منبع ارزان و قابل دسترس ترکیبات ضد میکروبی درنظر گرفته شود.