سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لنا لیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
محمدرضا فاضلی – دانشیار- گروه کنترل دارو وغذا- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی ته
نسرین صمدی – استادیار- گروه کنترل دارو وغذا- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی ته

چکیده:

لاکتوباسیلوس‌ها باکتری های گرم مثبت و میکرو ایروفیل می‌باشند این باکتری ها جز فلور نرمال روده، دستگاه تناسلی زنان و دهان می‌باشند و به علت تحمل نمک های صفراوی و رشد در pH پایین شناخته شده هستند. لاکتو باسیلوس ها دارای خواص ضد میکروبی هستند و این خاصیت ان ها با توجه به طیف مواد ضد میکروبی در سویه های مختلف متفاوت است. در این تحقیق با جداسازی ۵ گونه لاکتوباسیلویس از پنیر سنتی بانه، خواص ضد میکروبی آنها بر روی پاتوژنهای روده ای سالمونلا و E. Coli بررسی شد. دراین پژوهش اثر ضد میکروبی سویه‌های لاکتوباسیلوس جدا شده از پنیر سنتی بانه بر پاتوژن های روده‌ای سالمونلا و E. coli با استفاده از ۳ روش آگار اسپات تست، چاهک و بررسی کینتیک مرگ بررسی شد. با اضافه کردن یک میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری‌های پاتوژن به ده میلی لیتر از سوپرناتانت هر کدام از نمونه‌های لاکتوباسیلوس و انکوباسیون انجام شد. نتایج برای گونه‌های مختلف لاکتوباسیلوس در مقابل سالمونلا و E. coli متغیر بود. بررسی هاله عدم رشد در اسپات تست به طور ۲۰ میلی متر گزارش شد. این نتابج برای تست چاهک بین ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر بود. اثرات ضد میکروبی گونه‌های مختلف لاکتوباسیلوس بر ضد این پاتوژن ها و نیز خود این پاتوژن ها در مقایسه با یکدیگر متغیر است. به طور محسوس یک گونه از لاکتوباسیلوس‌ها اثر مهاری بیشتری روی این پاتوژن‌ها دارد و به طور کل باکتری E. coli نسبت به لاکتوباسیلوس‌ها در مقایسه با سالمونلا از حساسیت بیشتری بر خوردار‌است .اما با استفاده از سه روش مختلف، اثرات ضد میکروبی لاکتو باسیلوس های جداشده از پنیر سنتی بانه به اثبات رسیده است.