سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه شریعت – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
هدایت حسینی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضوان پوراحمد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

فعالیت ضدباکتریایی حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی عصاره آبی گزنه و مرزنگوش در مقابل ۳ باکتری بیماری زا و عامل فساد مواد غذایی Escherichia coli, Salmonella typhi و Pseudomonas aeruginosa با استفاده از روش رقت لوله ای Macro Dilution Method ارزیابی شد مقدار حداقل غلظت بازدارندگی عصاره آبی مرزنگوش برسالمونلا ۱/۲۵mg/ml و درمورد سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی برابر با ۵mg/ml مشاهده شد مقادیر مربوط به عصاره آبی گزنه برای سالمونلا ۱/۲۵mg/ml سودوموناس آئروژینوزا ۵mg/ml و اشریشیاکلی ۲/۵mg/ml میلی گرم برمیلی لیتر بود مقادیر حداقل غلظت کشندگی برای عصاره آبی مرزنگوش برای سالمونلا سودوموناس و اشریشیاکلی به ترتیب ۱/۲۵ و ۱۰و۱۰mg/ml مشاهده شد حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی گزنه برباکتری ها به ترتیب ذکر شده برابر ۲/۵و۱۰و۲۰mg/ml بود.