سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار، دانشکدهی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار، دانشکدهی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مطالعه کامپوزیتAl-Ni-Cuبا استفاده از فرایندهای آبکاری و نورد تجمعی تولید گردید و اثر ضخامتهای مختلف پوشش نیکل بر خواص مکانیکی کامپوزیت تولید شده بررسی شد. برای این منظور ورق مسی در زمانهایمختلف تحت فرایند آبکاری قرار گرفت و پس از قرار گرفتن میان لایههای آلومینیومی تا سیکلهای بالا تحت فرایند نورد تجمعی قرار گرفتند. بررسیهای ریزساختاری نشان داد که در تمامی حالتها توزیع تقویت کنندهی مس در ساختار ثابتمیباشد و فقط توزیع ذرات نیکل با تغییرات ضخامت تغییر میکنند. همچنین نتایج حاصله از آزمونهای مکانیکی نشان داد که با افزایش مقدار نیکل در ساختار استحکام کششی و استحکام خمشی کامپوزیت تولید شده در سیکلهای ابتدایی کاهش و سپس افزایش مییابد. ازدیاد طول در سیکلهای ابتدایی با افزایش درصد نیکل ابتدا مقدار جزیی کاهش ولی سپس افزایش یافت.