سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دلنواز – استادیار گروه مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مجتبی جلیله وند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمرانونقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

با گسترش صنعت و افزایش شرکتهای تولید شیشه و سایر صنایعی که حجم قابل توجهی از مواد اولیه آنها را سیلیس تشکیل میدهد، نیاز به این ماده بیش از پیش احساس میشود. تولید این پودر ضایعاتی در بر دارد که امروزه تخلیه و امحاء آن به معضلی برای شرکتهای تولیدکننده پودر سیلیس تبدیل شده است. در این مقاله تاثیر این پودر بر روی ترکیبات سیمانی مورد بررسی قرار میگیرد. در این پژوهش ابتدا آزمایشهای مکانیک خاک بر روی این پودر انجام میگیرد تا با توجه به میزان جذب آب و خصوصیات خمیری، اطمینان از عدم وجود خواص شیمیایی رس در این پودر حاصل شود. سپس به بررسی زمان گیرش اولیه و نهایی خمیرهای سیمان ساخته شده از درصدهای مختلف پسماند سیلیس پرداخته میشود. در مرحله بعد اقدام به ساخت آزمونههای فشاری و کششی خمیر متشکل از سیمان و درصدهای مختلف این پودر گردید .نتایج حاصله از این پژوهش نشان میدهد که با افزایش میزان پسماند سیلیس زمان گیرش اولیه و نهایی خمیرهای ساخته شده نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج آزمایشها نشان میدهد با به کار گیری این پودر مقاومت فشاری آزمونهها تا ۲۲ % و مقاومت کششی تا ۰۳ % افزایش مییابد