سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم پناه پور – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
پیام نجفی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان
زهره حسین میرزایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان
گلناز شریفیان – پور

چکیده:

در حال حاضر تولید کود کمپوست از زبالههای شهری به عنوان یک راه حل مناسب جهت مدیریت پسماندهای خانگی استفاده میشود. طی این فرایند روزانه مقدار قابل توجهی شیرابه تولید میگردد که دارای مقادیر بالایی از مواد آلی وعناصر غذائی مورد نیاز گیاهان است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد شیرابه کمپوست برph،ec وموادآلی خاک در یک طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار اصلی و دو تیمار فرعی و سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای ;اصلی شامل N آبیاری با آب چاه منطقه به عنوان شاهد I :تناوب آبیاری با شیرابه و آب چاه C اختلاط شیرابه و آب چاه ( ۲۵ درصد شیرابه + ۷۵ درصد آب معمولی چاه ) و تیمارهای فرعی شامل S آبیاری قطره ای سطحی وss:آبیاری قطرهای زیر سطحی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنیداری در سطح ssآبیاری قطرهای زیر سطحی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنیداری در سطح یک درصد بین تیمارهای تناوب و اختلاط با تیمار شاهد از نظر کاهش PH:افزایش شوری و همچنین افزایش مواد آلی به خاک وجود دارد و این افزایش متناسب با مقدار شیرابه اضافه شده به خاک افزایش یافت و این افزایش در تیمار اختلاط بیشتر از تیمار تناوب بود. بنابراین از آنجایی که ایجاد PH:اسیدی باعث افزایش قابلیت جذب برخی از عناصر غذایی از جمله فسفر، آهن، روی، مس و منگنز میشوند و از طرفی افزایش مواد آلی نیز باعث بهبود بسیاری ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد کاربرد شیرابه زباله با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی بصورت تصفیه شده در کمربندهای سبز اطراف شهرها به عنوان کود مایع توصیه می گردد.